Съдържанието на курса следва обявената от МОН програма за задължителния зрелостен изпит по български език и литература.

Методиката на преподаване се основава на диференциран подход  към всеки елемент от формата на изпита. Това означава, че за подготовката за тестовата част на изпита са предвидени определен брой часове по езикова култура, ориентирани към задачите за правопис и граматика, както и специални упражнения, ориентирани към задачите за разпознаване на изразни средства и към литературните въпроси. Включени са и практически занимания по писане на резюме, работа с текстове и съставяне на отговори към откритите въпроси от теста. Подготовката за писане на коментар върху откъс от изучавана творба включва преподаване (обяснение и анализ) на всички произведения от програмата, както и обучение по писане въз основа на специално разработени за целите на изпита стандарти. Всяка седмица учениците разработват писмени задания, които се рецензират подробно и се оценяват. Провеждат се два пробни изпита.
Помощните материали представляват кратки, подготвени от нашите преподаватели и доказали в практиката своята ефективност справочници, които са директно насочени към различните типове задачи и изискваните термини. В течение на курса учениците сами изработват и свое помагало върху всеки автор от програмата, като допълват с лични аналитични разработки предоставената от учителя в специално развит писмен формат основна информация, отговарят на въпроси и правят изводи. Това е методика на обучение, която значително повишава нивото на осмисляне на материала,  развива критическото мислене, улеснява запаметяването и осигурява успех на изпита.

Организация на курсовете:
Формират се групи от 6 до 8 ученици.
Курсовете са с продължителност 120 часа, разпределени в 30 седмици по 4 часа седмично.
Таксата за обучение се заплаща в пълен размер или на три вноски. При заплащане на цялата сума преди или със започването на курса, правим отстъпка 5%.