Съдържанието на курса е насочено към формата на приемния изпит в Американския колеж в София.

Целта на курса в краткосрочен план е успешното полагане на приемния изпит, а в дългосрочен план – развиването на уменията за формиране и аргументиране на мнение, за логическо мислене, бързото реагиране и справянето в стресови ситуации, изграждането на навици за самостоятелна и екипна академична работа, за планиране и организиране на времето.

Методиката на преподаване е основана на подхода „стъпка по стъпка”. Последователно се овладяват елементите на текста, техниките на писане в различни формати, типовете логически и математически задачи. Заниманията са изцяло практически и включват ежеседмични писмени изпитвания върху съответните раздели от приемния изпит. В процеса на обучението се провеждат три цялостни пробни изпита с оценяване по актуалните критерии и оформяне на класация. Родителите получават периодични сведения за хода на обучението на децата, информация и коментар за текущите изпитвания и резултатите от пробните изпити и възможност за лични срещи с преподавателите.

Организация на курсовете:
Курсове се провеждат в София.
Формират се групи от 6 до 8 ученици.
Курсът е с продължителност 300 часа (120 часа български език и 180 часа математика), като са възможни допълнителни комбинации и индивидуални консултации в зависимост от личните потребности и нивото на подготвеност на децата.
Таксата за обучение се заплаща в пълен размер или на три вноски. При заплащане на цялата сума преди или със започването на курса, правим отстъпка 5%.