Подготовка за матура по български език и литература за 12. клас

Съдържанието на курса следва обявената от МОН програма за задължителния зрелостен изпит по български език и литература. Методиката на преподаване се основава на диференциран подход  към всекиView More

Български език и математика за кандидатстване в Американския колеж в София

Съдържанието на курса е насочено към формата на приемния изпит в Американския колеж в София. Целта на курса в краткосрочен план е успешното полагане на приемния изпит,View More