Подготовка за матура по български език и литература за 12. клас

Съдържанието на курса следва обявената от МОН програма за задължителния зрелостен изпит по български език и литература. Методиката на преподаване се основава на диференциран подход  към всекиView More